صلاحیت های به روز رسانی شده ی ICF

صلاحیت های به روز رسانی شده ی ICF


پس از تجزیه و تحلیل دقیق تمرینات کوچینگ 24 ماهه، فدراسیون بین المللی کوچینگ، مدل به روز شده صلاحیت اصلی کوچینگ ICF را اعلام می کند. 
این مدل شایستگی مبتنی بر شواهد جمع‌آوری شده از بیش از 1300 کوچ در سراسر جهان است که این 1300 نفر شامل کوچ های عضو ICF و نیز اعضای خارج از آن (غیرعضوها) می‌باشد و نیز شامل طیف متنوعی از رشته‌های کوچینگ، سوابق آموزشی، سبک‌های کوچینگ و سطوح  مختلف تجربه بوده است. 
این  تحقیقات در مقیاس بزرگ، تأیید کرد که بسیاری از مدل شایستگی اصلی ICF، که تقریباً 25 سال پیش توسعه یافته است، امروزه برای تمرین کوچینگ بسیار مهم است. همچنین، عناصر و مضامین جدیدی که از داده های تحقیق، به دست آمده اند به مدل صلاحیت ها ادغام شده است که این موارد عبارتند از: تاکید اساسی بر رفتار اخلاقی و محرمانگی، اهمیت ذهنیت کوچینگ و تمرین بازتاب مداوم، تمایزات دقیق میان سطوح مختلف قراردادهای کوچینگ، اهمیت مشارکت بین کوچ و مراجع و اهمیت فرهنگی، سیستمی و زمینه‌ای (کانتکست یا بستر). 

این مؤلفه‌های بنیادی، همراه با مضامین نوظهور، عناصر کلیدی کوچینگ را منعکس می‌کنند و به عنوان استانداردهای قوی‌تر و جامع‌تر برای کوچینگ، در آینده استفاده خواهند شد. 

 

الف. پایه و اساس (فونداسیون) Setting the Foundation 

 

1. عمل اخلاقی را نشان می دهد.


تعریف: اخلاق کوچینگ و استانداردهای کوچینگ را درک می کند و به طور مداوم به کار می برد.
1. صداقت و یکپارچگی شخصی را در تعامل با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه نشان می دهد.
2. نسبت به هویت، محیط، تجربیات، ارزش ها و باورهای مراجعین حساس است
3. از زبان مناسب و محترمانه برای مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه استفاده می کند.
4. از منشور اخلاقی ICF پیروی می کند و ارزش های اصلی ICF را نیز حفظ می کند.
5. محرمانگی اطلاعات مراجعین را بر اساس، توافقات ذینفعان و قوانین مربوطه، حفظ می کند.
6. تمایز میان کوچینگ، مشاوره، روان درمانی و سایر حرفه های حمایتی را حفظ می کند.
7. در صورت لزوم، مراجعین کوچینگ خود را به سایر متخصصان پشتیبانی (مانند روانشناس یا...) ارجاع می دهد.

 

2. تجسم (نشان دادن)طرز فکر کوچینگ.


تعریف: یک ذهنیت باز، کنجکاو، انعطاف پذیر و مراجع محور را ایجاد و حفظ می کند.
1. تصدیق می کند که مراجعین مسئول انتخاب های خود هستند.
2. به عنوان کوچ، درگیر یادگیری و توسعه ی مداوم خود است.
3. بازتاب (انعکاس) را به طور مستمر برای تقویت کوچینگ خود ایجاد می کند.
4. از تأثیر زمینه   و فرهنگ بر خود و دیگران آگاه است و در برابر آن گشوده (پذیرا)  است.
5. از آگاهی از خود و شهود خود برای سود رساندن به مراجعین استفاده می کند.
6. توانایی تنظیم احساسات خود را توسعه داده و حفظ می کند.
7. از نظر ذهنی و عاطفی برای جلسات آماده می شود.
8. در صورت لزوم از منابع خارجی کمک می گیرد.

 

ب.ایجاد رابطه مشترک  Co-Creating the Relationship

 

3. قراردادها (توافق نامه ها) را ایجاد و حفظ می کند.


تعریف: با مراجع و ذینفعان مربوطه همراهی می کند، تا توافقات واضحی در مورد رابطه کوچینگ، فرآیند، برنامه ها و اهداف ایجاد کنند. توافق نامه هایی را برای تعاملات کلی کوچینگ و همچنین برای هر جلسه کوچینگ ایجاد می کند.
1. توضیح می دهد که کوچینگ چه چیزی هست و چه چیزی نیست و فرآیند را برای مراجع و ذینفعان مربوطه ی آن شرح می دهد.
2.  در مورد  اینکه چه چیزی در رابطه ی کوچینگ مناسب است و چه چیزی در این رابطه مناسب نیست، چه خدماتی ارائه می شود و چه خدماتی ارائه نمی شود و  نیز درباره ی مسئولیت های مراجع و ذینفعان مربوطه با مراجعین به توافق می رسد.
3. در مورد دستورالعمل ها و پارامترهای خاص رابطه کوچینگ مانند تدارکات، هزینه ها، برنامه ریزی، مدت زمان، خاتمه، محرمانگی و درج  سایرین به توافق می رسد.

4. با مراجع و ذینفعان مربوطه برای ایجاد یک برنامه و اهداف کلی کوچینگ  همراهی می کند.
5. برای تعیین سازگاری  بین مراجع و کوچ با مراجع همراه می شود.
6. با مراجع همراهی میکند تا آنچه را که مراجع می خواهد، به دست آورد، 
شناسایی یا تایید مجدد کند.
7. با مراجع همراهی میکند تا آنچه را که مراجع باور دارد برای دستیابی به خواسته اش لازم است  انجام دهد یا موانعی را که لازم است برای رسیدن به خواسته اش حل و فصل کند، شناسایی کند.

8. با مراجع همراه می شود تا معیارهای موفقیت را برای آنچه مراجع می خواهد در تعامل کوچینگ یا هر جلسه به دست آورد، تعریف یا تأیید مجدد کند.
 9. برای مدیریت زمان و تمرکز جلسه با مراجع همراهی می کند.
 10. جهت کوچینگ را همسو با نتیجه ی مطلوب مراجع، ادامه می دهد تا زمانی که مراجع خلاف آن(مسیر) را نشان دهد. 
11. برای پایان دادن به رابطه کوچینگ، به گونه ای با مراجع همراهی میکند که تجربیات را محترم شمارد.

 

4. اعتماد و امنیت را پرورش می دهد.


تعریف: برای ایجاد یک محیط امن و حمایتی که به مراجع امکان می دهد تا آزادانه اشتراک گذاری کند(راحت و آزاد خودابرازگری کند)، با او همراه می شود. همچنین، رابطه ی متقابل بر پایه ی احترام و اعتماد را حفظ می کند.
1. به دنبال درک مراجع در بستر  اوست که شامل مواردی مانند هویت مراجع، محیط، تجربیات، ارزش ها و باورهای اوست).
2. احترام خود را به هویت، ادراکات، سبک و زبان مراجع نشان می دهد و کوچینگ خود را با مراجع تطبیق می دهد.
3. استعدادها، بینش ها و کارهای مراجع در فرآیند کوچینگ را تصدیق می کند و به آنها احترام می گذارد.
4. حمایت، همدلی و نگرانی را نسبت به مراجع نشان می دهد.
5. بیان احساسات، ادراکات، نگرانی‌ها، باورها و پیشنهادات مراجع را تصدیق می‌کند و از آن حمایت می‌کند.
6. گشودگی  و شفافیت را به عنوان راهی برای نمایش آسیب پذیری و ایجاد اعتماد با مراجع نشان می دهد.


5. حضور را حفظ می کند.


تعریف: کاملاً آگاه، حواس جمع است در کنار مراجع حضور دارد و از سبکی گشوده ، انعطاف پذیر، مستدل  و مطمئن استفاده می کند.

1. متمرکز، هوشیار، همدل و پاسخگو، نسبت به مراجع باقی می ماند.
2. در طول فرآیند کوچینگ کنجکاوی خود را نشان می دهد.
3. احساسات خود را برای حضور در کنار مراجع مدیریت می کند.
4. اعتماد به نفس خود را در برای کار با احساسات قوی(شدید/پیچیده)  مراجع در طول فرآیند کوچینگ نشان می دهد.
5. با کار کردن در فضای ندانستن، راحت است. (کوچ با ندانستن راحت است).
6. فضایی را برای سکوت، مکث یا تأمل ایجاد می کند (اجازه میدهد).

 

ج. برقراری ارتباط مؤثر  Communicating Effectively

 

6. به طور فعال گوش می دهد.


تعریف: بر هرچیزی که مراجع میگوید و نیز آنچه که نمی گوید (ناگفته های) او متمرکز است تا  هر  آنچه را که مراجع  در سیستم ارتباطیش منتقل می کند، بطور کامل درک کند.
1. زمینه(بستر)، هویت، محیط، تجربیات، ارزش ها و باورهای مراجع را در نظر می گیرد تا بتواند درک خود را از آنچه که مراجع در حال برقراری ارتباط است افزایش دهد.
2. برای اطمینان از وضوح و درک مراجع، گفته های  او را، بازتاب دهی و خلاصه میکند. 
3. تشخیص می دهد که چه موقعی، چیزی بیشتر از آنچه مراجع در حال برقراری ارتباط است، وجود دارد و در آن و پرس و جو  می کند.
4. به عواطف، تغییرات انرژی، نشانه های غیرکلامی و سایر رفتارهای مراجع توجه میکند، تصدیق می کند و درباره ی آن ها کاوشگری  می کند.
5. کلمات، لحن صدا و زبان بدن مراجع را یکپارچه می کند تا معنای کامل آنچه  را در حال برقراری ارتباط است، تعیین کند.
6. به روند رفتارها و احساسات مراجع در طول جلسات توجه می کند تا تم ها و الگوها را تشخیص دهد.

7. بیداری آگاهی


تعریف: بینش و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی مانند پرسش قدرتمند، سکوت، استعاره یا قیاس تسهیل می کند.
1. هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی ممکن است مفیدتر باشد، تجربه مراجع را در نظر می گیرد.
2. از به چالش کشیدن مراجع به عنوان یک راه برانگیختن آگاهی یا بینش او استفاده می کند. 
3.  در مورد مراجع سوال می پرسد، مانند سوال درمورد، طرز تفکر، ارزش ها، نیازها، خواسته ها و باورهای او.
4. سؤالاتی را می پرسد که به مراجع کمک کند تا کاوشگری خود را فراتر از سطح تفکر فعلی خود ببرد.
5. از مراجع دعوت می کند تا بیشتر، تجربه ی خود را در لحظه اکنون، به اشتراک بگذارد.
6. توجه می کند که چه چیزی برای افزایش پیشرفت مراجع کار می کند.
7. رویکرد کوچینگ را در پاسخ به نیازهای مراجع تنظیم می کند.
8. به مراجع کمک می کند تا عواملی را که بر الگوهای رفتاری، تفکر یا احساسات کنونی و آینده اش تأثیر می گذارند، شناسایی کند.
9. از مراجع دعوت می کند تا در مورد اینکه چگونه می تواند به سمت جلو حرکت کنند و همچنین، مایل یا قادر به انجام چه کارهایی است، ایده پردازی کند.
10. از مراجع برای چهارچوب بندی مجدد دیدگاه هایش  پشتیبانی می کند.
11.کوچ، مشاهدات، بینش ها و احساساتی را که پتانسیل ایجاد یادگیری جدید برای مراجع دارد، بدون چسبندگی با او به اشتراک می گذارد.

 

د. کاشتن یادگیری و رشد  Facilitating Learning and Results

 

8. رشد مراجع را تسهیل می کند. 


تعریف: با مراجع همراه می شود تا یادگیری و بینش را به عمل تبدیل کند. استقلال مراجع را در فرآیند کوچینگ ارتقا می دهد.
1. با مراجع کار می کند تا آگاهی جدید، بینش جدید یا یادگیری جدید را در جهان بینی و رفتارهای او ادغام کنند. 
2. برای طراحی اهداف، اقدامات و اقدامات مسئولیت پذیری که یادگیری جدید را ادغام و گسترش می دهد، با مراجع شریک می شود. 
3. استقلال مراجع را در طراحی اهداف، اقدامات و روش های مسئولیت، تصدیق می کند و از آن حمایت می کند. 
4. از مراجع در شناسایی یادگیری ها یا نتایج بالقوه حاصل  از مراحل اقدام مشخص شده، پشتیبانی می کند. 
5. از مراجع دعوت می کند تا برای بررسی چگونگی حرکت رو به جلو، مواردی از جمله، منابع، حامی و نیز موانع احتمالیش را در نظر بگیرد.
6. با مراجع همراه می شود تا یادگیری و بینش خود را در جلسات یا بین جلسات خلاصه کند. 
7. پیشرفت و موفقیت مراجع را جشن می گیرد. 
8. برای بستن جلسه با مراجع همراه شود.

 

جهان را از طریق کوچینگ توانمند سازید.
 
 

منبع:

فدراسیون جهانی کوچینگ 


نظرات (0)

در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید