فهرست نیازهای مورد نیاز تایم کوچ
فهرست نیازهای مورد نیاز تایم کوچ

فهرست نیازهای مورد نیاز تایم کوچ

احترام

استقلال

حمایت

انتخاب کردن آرزوها، اهداف وارزش‌های خود

اعتماد

انتخاب کردن روش خود برای تحقق آرزوها، اهداف و ارزش‌ خود

فهم

گرامی داشت

محبت

تجلیل کردن از خلق زندگی و تحقق آرزوها

بازی

تجلیل کردن از فقدان‌ها : معشوق، آرزوها و غیره (سوگواری )

تفریح

کمال( تمامیت - یکپارچگی)

خنده

اصالت

ارتباط معنوی

خلاقیت

زیبایی

معنی

هماهنگی

ارزش برای خود

الهام

وابستگی متقابل

نظم

پذیرش

صلح

قدردانی

پرورش جسمانی

صمیمیت

هوا

تعلق

غذا

توجه

حرکت، ورزش

همکاری در غنی ‌سازی زندگی ( نشان دادن قدرت خود به وسیله سهیم شدن در زندگی )

حفظ زندگی از تهدیدات آن: ویروس، باکتری، حشرات و حیوانات طعمه خوار

امنیت عاطفی

استراحت

همدلی

ارتباط جنسی

(صداقت (تقویت صداقت تا ما را قادر سازد تا از محدودیت‌هایمان بیآموزیم

سرپناه

عشق

لمس

اطمینان خاطر مجدد

آب