لیست ارزشهای تایم کوچ

لیست احساسات مورد نیاز تایم کوچ

 

Feelings List     لیست احساسات

Accepting/Open

پذیرش / پذیرا بودن

Angry/ Annoyed

عصبانی / اذیت شده

Connected/ loving

متصل / دوست داشتنی

Disconnected/ Numb

قطع / بی صدا

Fragile

شکننده

Stressed /Tense

استرس / تنش

Centered

محوری

Agitated

برانگیخته

Accepting

پذیرش

Aloof

کناره گیر

Helpless

درمانده

Anxious

مشتاق

Calm

آرام

Aggravated

تشدید شده

Affectionate

محبت

Confused

سردرگم

Sensitive

حساس

Burned out

سوخته

Content

راضی

Contempt

تحقیر

Caring

مراقبت

Bored

خسته

Grateful

متشکر

Depleted

تخلیه شده

Fulfilled

خرسند

Bitter

طعنه آمیز

Compassion

رحم و شفقت - دلسوزی

Distant

غیر صمیمی

Appreciative

قدردانی

Cranky

بدخو

Patient

صبور

Cynical

عیب جو

Empathy

یکدلی

Empty

تهی

Blessed

مبارک

Edgy

عصبی

Peaceful

صلح جو

Disdain

اهانت

Fulfilled

تکمیل شده

Indifferent

بي تفاوت

Delighted

محظوظ

Frazzled

فرخنده

Present

پیشکشی

Disgruntled

ناراضی

Safe

بی خطر

Isolated

کناره گیر

Fortunate

خوشبخت

Exhausted

خسته

Relaxed

آرمیده

Disturbed

مختل

Present

حاضر

lethargic

بی حال

Grace

رحمت

Overwhelm

مستقرق در تفکر

Serene

آرام و ساکت

Edgy

عصبی

Warm

گرم

Listless

بی میل

Humbled

فروتن

Rattled

لرزیده

Trusting

قابل اعتماد

Exasperated

مبالغه آمیز

Worthy

ارزشمند

Removed

حذف شده

Moved

احساساتی

Rejecting

رد شده

Aliveness/Joy

زنده بودن / شادی

Frustrated

ناامید

Curious

کنجکاو

Resistant

مقاوم

lucky

خوش شانس

Restless

بی قرار

Amazed

حیرت زده

Furious

متعصب

Engaged

نامزد شده

Shut Down

خاموش

Thankful

سپاسگزار

Shaken

متزلزل

Awe

ترس

Grouchy

بد خلق

Exploring

کاوش

Uneasy

ناراحت

Touched

لمس شده

Tight

محکم

Bliss

سعادت

Hostile

خصومت آمیز

Fascinated

شیفته

Withdrawn

محتاط

Guilt

گناهکار

Weary

خسته

Delighted

محظوظ

Impatient

بی صبر

Interested

علاقه مند

Embarrassed/Shame

شرمنده / شرم

Regret

پشیمانی

Worn out

فرسوده

Eager

مشتاق

Irritated

تحریک شده

Intrigued

تحریک شده

Ashamed

شرمنده

Remorseful

غافلگیر

Unsettled /doubt

حل نشده / شک

Ecstatic

نشاط آور

Irate

خشمگین

Involved

گرفتار

Humiliated

تحقیر شده

Sorry

متاسف

Apprehensive

نگران

Enchanted

مسحور

Moody

اخمو

Stimulated

تحریک شده

Inhibited

مهارشده

Hopeful

امیدوار

Concerned

نگران

Energized

با انرژی

On edge

تحت فشار

Despair/ Sad

ناامیدی / غمگین

Mortified

مرتکب شده

Encouraged

تشویق شده

Dissatisfied

ناراضی

Engaged

نامزد شده

Outraged

غضب

Anguish

غم و اندوه

Self-conscious

خودآگاه

Expectant

انتظار

Disturbed

مختل

Enthusiastic

جذاب

Pissed

ناراحت

Depressed

افسرده

Useless

بلا استفاده

Optimistic

خوش بینانه

Grouchy

باشکوه

Excited

برانگیخته

Resentful

بی میل و رغب

Despondent

ناامید

Weak

ضعیف

Trusting

اعتماد

Hesitant

مردد، دودل

Free

رها

Upset

ناراحت

Disappointed

ناکام

Worthless

بی ارزش

Powerless

بی قدرت

Inhibited

مانع نشده

Happy

شاد

Vindictive

کینه جو

Discouraged

دلسرد

Fear

ترس

Impotent

ناتوانی جنسی

Perplexed

گیج کننده

Inspired

ملهم

Courageous/ Powerful

شجاع / قدرتمند

Forlorn

درمانده

Afraid

ترسیده

Incapable

ناتوان است

Questioning

سؤال کننده

Invigorated

مجذوب

Adventurous

دلیر

Gloomy

افسرده

Anxious

دلواپس

Resigned

استعفا 

Rejecting

رد کننده

Lively

زنده

Brave

شجاع

Grief

غم و اندوه

Apprehensive

نگران

Trapped

به دام افتاده

Reluctant

بی میل

Passionate

پرشور

Capable

لایق

Heartbroken

دل شکسته

Frightened

وحشت زده

Victim

قربانی

Shocked

شوکه

Playful

بازیگوش

Confident

دلگرم

Hopeless

نومید

Hesitant

مردد، دودل

Tender

لطیف

Skeptical

شکاک

Radiant

تابناک

Daring

جسور

Lonely

تنهایی

Panic

وحشت

Calm

آرام

Suspicious

مشکوک

Refreshed

با طراوت

Determined

مصمم

Longing

اشتیاق

Nervous

عصبی

Caring

مراقبت

Ungrounded

بی پیرایه

Rejuvenated

جوانسازی شده

Free

رها

Melancholy

مالیخولیا

Paralyzed

فلج

Loving

با محبت

Unsure

نا مطمئن

Renewed

تجدید شده

Grounded

خاکی

Sorrow

غم و اندوه

Scared

ترسیده

Reflective

بازتاب

Worried

نگران

Satisfied

راضی

Proud

مغرور

Teary

اشک آور

Terrified

وحشت زده

Self-loving

خود دوست داشتنی

 

 

Thrilled

هیجان زده

Strong

قوی

Unhappy

ناراضی

Worried

نگران

Serene

آرام

 

 

Vibrant

پر جنب و جوش

Worthy

ارزشمند

Upset

ناراحت

 

 

Vulnerable

آسیب پذیر

 

 

 

 

Valiant

باهوش

Weary

خسته

 

 

warm

گرم

 

 

 

 

 

 

Yearning

اشتیاق

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Body Sensations   احساسات بدن

Achy

دردناک

Contracted

قرارداد

Gentle

نجیب

Numb

بی حس

Shaky

لرزان

Sweaty

خیس عرق

Airy

خودنما

Dizzy

گیج

Hard

قوی

Pain

درد

Shivery

لرزه

Tender

حساس

Blocked

نیرومند

Drained

تخلیه شده

Heavy

سنگین

Pounding

ضرب و شتم

Slow

آهسته

Tense

عصبی و هیجان زده

Breathless

بی نفس

Dull

کند

Hollow

توخالی

Prickly

زبر

Smooth

صاف

Throbbing

تپیتن

Bruised

کبود شده

Electric

کهربایی

Hot

داغ

Pulsing

نبض

Soft

نرم

Tight

محکم

Burning

سوزش

Empty

تهی

Icy

یخی

Queasy

تهوع آور

Sore

دردناک

Tingling

مور مور

Buzzy

گیج کننده

Expanded

منبسط

Itchy

خارش دار

Radiating

پرتوی

Spacey

اسپیسی

Trembly

ارزان

Clammy

آهسته رو

Flowing

سلاست

Jumpy

پرشکوه

Relaxed

آرامش

Spacious

فراخ

Twitchy

پیچ و تاب

Clenched

چسبیده

Fluid

روان

Knotted

گره خورده

Releasing

رها کردن

Sparkly

درخشان

Vibrating

ارتعاش

Cold

سرد

Fluttery

اهتزاز

light

سبک

Rigid

سفت

Stiff

سفت

Warm

 

گرم

Constricted

منقوش

Frozen

بی حرکت

loose

گشاد

Sensitive

حساس

Still

راکد

Wobbly

لرزان

Contained

موجود

Full

کامل

Nauseous

تهوع آور

Settled

آرام

Suffocated

کافی

Wooden

خشن