هوش کوچینگ
هوش کوچینگ

هوش کوچینگ

هوش مثبت، کلاس های مرتبط با منتال فیتنس ذهنی کوچ هاست که تاثیر شگرفی بر زندگی فردی و حرفه ای آن ها بطور همزمان دارد.