کتاب های تام کوچی

همه ی انسان ها قادر به خلق زندگی رضایتمند و رویایی خود هستند، به شرط اینکه ذهن خود را با چراغ آگاهی و ابزارهای کاربردی مجهز کنند.
کتاب های تایم کوچی با تمرکز بر کتاب های کمیاب، کاربردی و زمان افزا، هوش زمانی شما را افزایش می دهد و بدین وسیله نه تنها به خلق زمان های مؤثر در زندگیتان کمک می‌کند، بلکه قدم به قدم شما را در ساخت زندگی رؤیایی ‌تان همراهی می‌کند.
حاصل زندگی شما برگرفته از انتخاب های امروز شماست. چقدر خودتان را برای انتخاب های هوشمندانه آموزش داده اید؟

مربی نامرئی

مربی نامرئی

نویسنده:استفان کاوی
ترجمه و تالیف:ایمان ابریشم چی
قیمت:38000 تومان

چگونه بدبخت باشیم؟

چگونه بدبخت باشیم؟

نویسنده:رندی ج.پترسون
ترجمه و تالیف:ایمان ابریشم چی
قیمت:45000 تومان