نمونه قرار داد کوچینگ ICF

نمونه قرار داد کوچینگ ICF

این متن، نمونه ی قرارداد یا توافق نامه کوچینگ (Coaching Agreement) هست، که دروب سایت ICFبرای کوچ ها ارائه شده است. بر اساس وب سایت ICF، این قرارداد به منظور ایده پردازی کوچ ها تهیه شده  و نیاز است که هر کوچ، قرارداد/تفاهم نامه/ توافق نامه ی مخصوص به خدمات خود را طراحی کند. متن قرارداد به صورت زیر می باشد.

 


این قرارداد توسط و بین طرفین زیر منعقد می شود:

 نام، نام شرکت، آدرس __________ (مشخصات کوچ مانند: مدارک شناسایی کوچینگ، اعتبارنامه، گواهی نامه، غیره) و نام، آدرس (مراجع) ______  است که  به وسلیه ی آن کوچ موافقت میکند تا  خدمات کوچینگ را با تمرکز بر موضوعات/ نتایج/ دستاوردها/ اهداف ضمیمه شده به این توافق‌نامه، مطابق با برنامه پیوست الف، به مراجع ارائه دهد.


شرح کوچینگ:
 کوچینگ یک مشارکت (به عنوان یک اتحاد/ پیمان تعریف می شود، نه یک  مشارکت تجاری قانونی) بین کوچ و مراجع در یک فرآیند تفکر برانگیز و خلاق است که  موجب الهام بخشیدن به مراجع برای به حداکثر رساندن پتانسیل شخصی و حرفه ایش میشود. کوچینگ به منظور تسهیل مسیر در ایجاد/توسعه اهداف شخصی/ حرفه ای / تجاری و نیز توسعه و اجرای استراتژی/برنامه  مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف، طراحی میشود.


1) رابطه کوچ و مراجع
الف. کوچ موافقت می کند که بهاخلاق و استانداردهای رفتاری تعیین شده توسط فدراسیون بین المللی  کوچینگ (مندرج در سایت Coachfederation.org/ethics) پایبند باشند.
توصیه می شود که مراجعان، منشور اخلاقی ICF  و استاندارهای رفتاری قابل اجرا در کوچینگ را مطالعه کنند.

ب- مراجع، خود به تنهایی، مسئول ایجاد و حفظ سلامت فیزیکی، سلامت روانی و بهزیستی عاطفیش است.  همچنین مراجع به تنهایی مسئول تصمیمات، انتخاب ها، اقدامات و نتایج حاصل از ارتباطات و نوع تعامل و تماس هایش با کوچ می باشد. به این ترتیب، مراجع موافقت می کند که کوچ هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال اقدام  یا عدم اقدام مراجع و همچنین نتیجه ی مستقیم یا غیرمستقیم خدمات ارائه شده ندارد و نخواهد داشت. مراجع درک می کند که کوچینگ، درمان و تراپی نیست و در صورت نیاز مراجع به تراپی، کوچینگ جایگزین آن نیست، همچنین مراجع درک می کنند که کوچینگ باعث پیشگیری و یا درمان برای اختلالات روانی و یا بیماری های پزشکی نمی شود.

ج. مراجع این را میداند که رابطه کوچینگ ممکن است درهر زمانی، متوقف شود یا خاتمه یابد.

د. مراجع می داند که کوچینگ  یک فرآیند جامع است که ممکن است  حوزه های مختلف زندگی او، از جمله، کاری، مالی، سلامت، روابط، تحصیل و تفریح  را در بر گیرد. مراجع موافقت می کند که تصمیم گیری در مورد نحوه رسیدگی به این مسائل، آمیختن اصول کوچینگ در این زمینه ها و اجرا کردن انتخاب ها، منحصراً به عهده ی مراجع می باشد.

ه. مراجع تصدیق می کند که کوچینگ شامل تشخیص یا درمان اختلالات روانی نمی شود. همانطور که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا تعریف شده است، از کوچینگ نباید به عنوان جایگزین برای مشاوره، روان درمانی، روانکاوی، مراقبت از سلامت روان، درمان سوء مصرف مواد مخدر یا سایر توصیه‌های تخصصی که متخصصان و صاحب‌نظران حقوقی، پزشکان یا سایر متخصصین واجد شرایط ارائه می‌دهند، استفاده کرد و در صورت بروز هر یک از مشکلات فوق‌الذکر، مسئولیت یافتن متخصص حرفه‌ای و مناسب منحصراً بر عهده مراجع خواهد بود.
در صورتی که مراجع در حال حاضر، تحت مراقبت‌ متخصص سلامت روان قرار دارد، توصیه می‌شود که مراجع سریعاً متخصص را در جریان کمیت و کیفیت روابط و توافق‌های صورت گرفته بین خود و کوچ قرار دهد.
 
واو.مراجع تصدیق می کند، که رابطه ی صادقانه ای برقرار کند، آماده، همراه و پذیرا برای دریافت بازخورد باشد و زمان و انرژی لازم برای مشارکت کامل در برنامه ها را ایجاد کند، تا از این طریق رابطه ی کوچینگ را بهبود و تقویت کند.

 

2) خدمات
طرفین موافقت می کنند که از طریق  روش (های) شرح داده شده (مانند روش کوچینگ حضوری، کوچینگ آنلاین، کوچینگ تلفنی)  در برنامه ی کوچینگ ___ ماهه شرکت کنند. 
دسترسی کوچ  برای مراجع در زمان های مابین جلسات برنامه ریزی شده از طریق ایمیل و پست صوتی خواهد بود که طبق تعریف کوچ ( شرایط را در اینجا شرح دهید) خواهد بود. همچنین ممکن است که کوچ برای زمان اضافی، بر اساس درخواست مراجع با دستمزد مطابق با نرخ مصوب پایه ________ در دسترس مراجع باشد (به عنوان مثال، برای بررسی اسناد، خواندن یا نوشتن گزارش، سایر خدمات مرتبط با مراجع در خارج از ساعات برنامه ریزی شده ی کوچینگ).

 

3) برنامه و هزینه ها
این قرارداد کوچینگ از تاریخ 00/00/0000 معتبر است. هزینه ______ است (در صورت وجود مبلغ پیش پرداخت) و/یا __________ (مقدار) در ماه بر اساس (تکرار جلسات مانند تعداد جلسات در هفته، ماه و غیره) است.

مدت زمان تماس ها/جلسات باید ____________ (طول تماس یا جلسه برای مثال 30، 45، 60، 90، 120 دقایق) باشد. در صورت تغییر نرخ‌ها قبل از امضا یا قبل از عقد این قرارداد، نرخ‌های جدید اعمال خواهند شد.

خط مشی بازپرداخت قابل اجرا برای مدت زمان اجرای این توافقنامه به شرح زیر است: 
خط مشی بازپرداخت کوچ را درج کنید.

 

4) رویه 
زمان و یا مکان برگزاری جلسات کوچینگ توسط کوچ و مراجع و بر اساس زمان مورد توافق دوجانبه مشخص خواهد شد.  باید مراجع تمام تماس‌های برنامه‌ریزی شده را برقرار کند و با شماره تلفن  ____________  و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده با کوچ تماس بگیرد. اگر شماره ی کوچ عوض شود، مراجع قبل از زمان جلسه ی برنامه ریزی شده مطلع خواهد شد.

 

5) محرمانه بودن
 رابطه کوچینگ، و همچنین تمامی اطلاعات (مستند یا شفاهی) که مراجع  آنها را در رابطه ی کوچینگ، به اشتراک می گذارد،  ملزم به حفظ  شدن محرمانگی بر اساس اصول محرمانگی مندرج درمنشور اخلاقی ICFمی باشد.
با این حال، لطفا توجه داشته باشید که رابطه کوچ و مراجع ، به عنوان رابطه ی محرمانه قانونی (مانند حرفه پزشکی و حقوقی)  در نظر گرفته نمی شود. بنابراین، هیچ قانون معتبری از این ارتباطات حمایت نخواهد کرد. کوچ تعهد می‌دهد که هر‌گونه اطلاعات مربوط به مراجع را بدون اجازه کتبی از وی فاش نخواهد کرد. همچنین کوچ بدون رضایت، نام مراجع را به عنوان مراجع فاش نخواهد کرد.

اطلاعات محرمانه شامل اطلاعات زیر نمی شود: 
(الف) اطلاعاتی که قبل از ارائه‌ توسط مراجع در اختیار کوچ قرار داشته است؛ (ب) اطلاعاتی که  برای عموم یا در صنعت مراجع، شناخته شده است. (ج) اطلاعاتی که توسط شخص ثالث و بدون هیچ گونه تعهدی در قبال مراجع به دست کوچ آمده است؛ (د) اطلاعاتی که به طور مستقل توسط خود کوچ (بدون استفاده یا ارجاع به اطلاعات محرمانه مراجع) به دست آمده است؛ (ه) اطلاعاتی که کوچ طبق قانون، احضاریه قانونی صادر شده یا با حکم دادگاه ملزم  به فاش کردن است (و) اطلاعاتی که  به کوچ افشا می شود و در نتیجه ی چنین افشایی، کوچ به طور منطقی معتقد به وجود خطر قریب‌الوقوع یا احتمال خطر یا آسیب برای مراجع یا دیگران باشد؛ (ز) شامل فعالیت های غیرقانونی است. مراجع تصدیق می کند که آمادگی لازم برای پاسخ‌گویی به هر‌گونه سؤال مرتبط با مسائل محرمانگی و یا هر‌گونه سوال و نگرانی مرتبط و به جایِ کوچ را داشته باشد و نسبت به پاسخ‌گویی متعهد باشد.

 

6) انتشار اطلاعات (اختیاری، بر اساس موقعیت خاص)
کوچ مشغول به امر آموزش و ادامه تحصیل مداوم برای دنبال کردن/ حفظ کردن اعتبارنامه های (فدراسیون جهانی کوچینگ) ICF است. در این فرایند به نام و اطلاعات تماس تمام مراجعان او، برای تأیید احتمالی توسط ICF  نیاز دارد. با امضای این قرارداد، شما موافقت می کنید که، فقط نام، اطلاعات تماس و تاریخ شروع و پایان کوچینگ با پرسنل ICF و/یا سایر طرف‌های درگیر در این فرایند، تنها به منظور تأیید رابطه ی کوچینگ به اشتراک گذارید. هیچ یادداشت شخصی به اشتراک گذاشته نخواهد شد.

مراجع موافقت می کند __________________
 مراجع رد می کند _________________

با توجه به اخلاق حرفه ای ما، ممکن است که موضوعات به صورت ناشناس و فرضی با سایر متخصصان کوچینگ برای آموزش، سوپرویژن، منتورینگ، ارزیابی و
توسعه ی حرفه ای کوچ و/یا اهداف مشاوره به اشتراک گذاشته شود.

 

7) سیاست لغو جلسه
مراجع تصدیق می‌کند که مسئولیت اطلاع‌رسانی به کوچ ___(تعداد) ساعت قبل از  زمان جلسه ی برنامه ریزی شده بر عهده مراجع است. کوچ این حق را برای خود محفوظ می دارد که برای یک جلسه از دست رفته صورتحساب به مراجع بدهد.   کوچ تلاش می‌کند که با حسن نیت برای جلسات از دست رفته، برنامه‌ریزی کند.

 

 8) خط مشی حفظ سوابق (اختیاری، در صورتی که کوچ چنین سیاستی را اتخاذ کرده باشد)
مراجع تصدیق می‌کند که کوچ، سیاست حفظ سوابق خود را با توجه به اسناد، اطلاعات و داده‌های به دست آمده و یا به اشتراک گذاشته شده در طول مدت برقراری رابطه بین کوچ و مراجع اعلام کرده است. کوچ برای مدت زمان بیشتر از ___ سال از این مدارک که با فرمت انتخاب شده توسط کوچ تهیه شده ( به صورت پرینت یا دیجیتال/ الکترونیکی) نگهداری خواهد کرد.

 

9) فسخ
هر دوی مراجع یا کوچ می‌توانند در هر زمان و بااطلاع کتبی از_#__هفته قبل، قرارداد را فسخ کند. مراجع توافق می‌کند که به کوچ بابت تمام خدمات کوچینگ ارائه شده هزینه بپردازد و این مورد شامل هزینه‌ها تا تاریخ قطعی و لازم‌الاجرای خاتمه رابطه کوچینگ نیز می‌شود.

 

10) مسئولیت محدود
به جز مواردی که صریحاً در این توافق‌نامه به آن اشاره شده باشد، کوچ هیچ‌گونه‌ گارانتی، نمایندگی یا وارانتی یا تضمینی - از هر نوع و با هر ماهیتی، به صورت صریح یا ضمنی- در رابطه با خدمات کوچینگ مورد مذاکره، توافق شده یا انجام شده ارائه نمی‌دهد. کوچ به هیچ وجه مسئولیتی در قبال خسارت غیرمستقیم، متعاقب یا آسیب‌های خاص وارده به مراجع نخواهد داشت. علاوه بر هر‌گونه خسارتی که ممکن است بر مراجع تحمیل شود؛ کل مسئولیت کوچ ذیل این قرارداد و جبران خسارت انحصاری مراجع، محدود به مبلغی خواهد بود که مراجع بنا به مفاد این قرارداد در قبال کلیه خدمات کوچینگ ارائه شده به کوچ می‌پردازد و شامل هزینه‌ها تا تاریخ خاتمه قرارداد نیز می‌باشد.

 

11) توافقنامه کامل
این سند، نشان دهنده کل توافقات منعقد شده بین کوچ و مراجع و همچنین نشان‌دهنده درک کامل طرفین از موضوع مورد بحث است. این توافق‌نامه، جایگزین تمام توافقات کتبی و شفاهی قبلی است. این توافق‌نامه، صرفاً با حضور و امضای طرفین ذی‌نفع،  قابل تغییر یا اصلاح یا تکمیل می‌باشد.

 

12) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف نظر غیر قابل حل با رضایت دوجانبه طرفین، کوچ و مراجع موافقت می‌کنند تا ظرف مدت زمان معین (مثلاً ظرف مدت 30 روز) پس از اطلاع‌رسانی موضوع، مشکل را با حُسن نیت و با میانجی‌گری حل و فصل نمایند. در صورت عدم رفع مشکل و در صورت پیگیری قانونی، محکوم له یا طرف برنده حق دارد که حق‌الوکاله و هزینه دادرسی را از طرف مقابل دریافت نماید.

 

13) شرط استثنا
در صورتیکه مشخص شود که هر یک از مفاد این موافقت‌نامه به هر دلیلی غیرمعتبر و یا غیرقابل اجرا است، سایر مفاد همچنان معتبر و قابل اجرا خواهند بود. در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که هر یک از مفاد این توافق‌نامه نامعتبر و یا غیرقابل اجرا است ولی با محدود کردن آن مورد توافق‌نامه معتبر و قابل اجرا می‌شود؛ در آن صورت آن بخش به صورت محدود تفسیر، نوشته و اجرا خواهد شد.

 

14) ابطال
نقص در اجرای هر کدام از مفاد این قرارداد توسط هر یک از طرفین، به عنوان ابطال یا محدود شدن حق آن طرف برای به اجرا در آوردن و الزام به رعایت دقیق سایر مفاد این قرارداد تلقی نخواهد شد.

 

15) قانون قابل اجرا
این موافقتنامه، بدون اعمال هرگونه تضاد قوانین و مطابق با قوانین کشور__________،  اداره و تفسیر خواهد شد .


16) سندیت
این توافق‌نامه برای هر یک از طرفین ذی‌نفع و جانشینان و مقامات مجاز مربوطه الزام‌آور خواهد بود.


لطفاً هر دو نسخه از این قرارداد را امضا کنید. یک نسخه را نزد خود نگه دارید و نسخه دیگر را قبل از آغاز اولین جلسه کوچینگ برای طرف مقابل ایمیل کنید.

نام و آدرس کوچ:

مراجع:

نام و آدرس مراجع

نام/عنوان:

امضا:                تاریخ:


کوچ / برای ....... (نام شرکت نوشته شود).


نام و عنوان کوچ:


امضا:                تاریخ:

 


اعلامیه ICF و سلب مسئولیت:

این فرم توسط فدراسیون بین‌المللی کوچینگ ICF و صرفاً به عنوان یک نمونه جهت ایده‌برداری جهت تنظیم توافق‌نامه‌ها تدوین شده است. ممکن است در این توافق‌نامه با بندهایی مواجه شوید که برخی از زمینه‌های مهم روابط شما را پوشش داده و موجب حمایت از کوچ و مراجع می‌شوند. توصیه می‌شود پس از دریافت پیش‌نویس قرارداد، وکیل قانونی خود را برای دریافت اطلاعات بیشتر در جریان جزئیات آن قرار دهید. 
فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، این نمونه قرارداد را بدون هیچگونه ضمانت و یا بدون هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه این توافق‌نامه از حقوق شما محافظت می‌کند و یا برای منظور خاصی مناسب است، تنظیم کرده است. فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، به طور خاص هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی را در قبال هرگونه ضرر، صدمات یا خسارات احتمالی ناشی از تصمیم آگاهانه و داوطلبانه کوچ برای استفاده از این نمونه سند ( یا نمونه سندی که تغییراتی در آن ایجاد شده است) نمی‌پذیرد.

 

مقاله ی پیشنهادی:منشور اخلاقی ICF 
 


نظرات (0)

    در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید